Menu Đóng

DaTaxan đồng hành cùng doanh nghiệp quá trình từ đầu đến cuối trong việc xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh thông minh/Hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence – BI) tối ưu và bền vững, thiết lập báo cáo phân tích tương tác, thời gian thực, hệ thống tích hợp và chatbot