Menu Đóng

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Theo đó, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được nâng từ 20% lên 30%. Cụ thể như sau:

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ công chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo phần chi phí lãi vay không được trừ

Ngoài ra, phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP này) được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Mở rộng đối tượng không áp dụng trần chi phí lãi vay

Đối tượng không áp dụng quy định tại điểm này được mở rộng so với quy định cũ (gồm đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm). Nay các đối tượng không áp dụng quy định được bổ sung gồm:

  • các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại;
  • các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);
  • các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên và dự án phúc lợi công cộng khác).

Hiệu lực áp dụng và hồi tố

Nghị định 68/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2020, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2019 và có hiệu lực hồi tố cho các kỳ tính thuế TNDN năm 2017 và 2018 (nếu thỏa điều kiện áp dụng)

Liên hệ chúng tôi tại contact@dataxan.com trường hợp Quý Khách hàng cần tư vấn thêm

Posted in Chuyển giá, Thuế TNDN, Tư vấn thuế

Related Posts